Skip to main content

Algemene voorwaarden van Jongerenstem.nl B.V.

Jongerenstem.nl B.V, gevestigd te Goes aan Eberhardtweg 3-Q
KvK: 69373620
BTW: NL857850404B01
IBAN: NL38RABO0153904615
BIC: RABONL2U

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer / voice-over: Jongerenstem.nl B.V.
Opdrachtgever: de wederpartij van Jongerenstem.nl B.V.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • De voorwaarden zijn van kracht bij iedere aanbieding en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hiervan te willen afwijken en opdrachtnemer hier schriftelijk mee heeft ingestemd.
 • De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer voor producties waarbij derden zijn betrokken.

Artikel 3: Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 • De geldigheidsduur van aanbiedingen is 45 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • De voice-over is niet gebonden aan aanbiedingen. De overeenkomst komt pas tot stand nadat de voice-over het akkoord van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 • Aanvullingen op en wijzigen van de overeenkomst komen slechts tot stand met wederzijds goedvinden.
 • De opdrachtgever dient vooraf aan te geven voor welk uitzendmedium de productie gebruikt zal worden. Daarnaast geeft de opdrachtgever aan of de opdracht voor een lokale, regionale of landelijke zender is bedoeld. Een lokale zender is: een zender die in maximaal 1 gemeente te ontvangen is. Een regionale zender is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Een landelijke zender is een zender die in minstens 4 provincies te ontvangen is. Internet is landelijk.
 • Kosten van het gebruik van de thuisstudio van de voice-over zijn inbegrepen. Prijzen zijn altijd exclusief eventuele overige kosten, zoals reis- en verblijfskosten en/of de huur van specifiek benodigd apparatuur.
 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te herroepen of herzien indien de uit te voeren werkzaamheden afwijken van de aanvraag van de opdrachtgever en/of indien de opdrachtnemer het volledig op te nemen script niet heeft kunnen inzien voorafgaande aan de aanbieding.
 • De genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van overeenkomst

 • De voice-over zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt een termijn afgesproken. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze termijn te herzien wanneer hij het volledige op te nemen script vooraf niet heeft kunnen inzien of wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
 • De opdrachtgever is belast met het aanleveren van alle gegevens, waarvan de voice-over aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort in te zien dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien noodzakelijke gegevens niet tijdig zijn verstrekt aan de voice-over, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien het wijzigen of aanvullen van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing beïnvloed, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht wijzigingen verlangt in de uitvoering daarvan, dienen deze door de opdrachtgever tijdig aan de voice-over ter kennis te worden gebracht.

Artikel 6: Meerwerk

 • De werkzaamheden omvatten alleen dat wat door opdrachtnemer en opdrachtgever overeen is gekomen. Meerwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk of mondeling wordt opgedragen, wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht als extra kosten op basis van de gebruikelijke tarieven.

Artikel 7: Annulering

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk annuleren.
 • De opdrachtgever kan een boeking op locatie tot 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden kosteloos annuleren. Indien de opdrachtgever de boeking op locatie minder dan 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden annuleert, is de opdrachtnemer bevoegd om 50% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever de boeking op locatie minder dan 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden annuleert, is de opdrachtnemer bevoegd om 100% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 • De voice-over behoudt zich het te allen tijde het recht voor om de overeenkomst te annuleren indien deze het volledig op te nemen script niet heeft kunnen inzien bij het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de voice-over geen volledige betaling voor een opdracht heeft ontvangen, blijven de geleverde producties eigendom van de voice-over en is er geen toestemming tot uitzending, verspreiding of andere vormen van openbaarmaking van de geleverde productie.
 • De voice-over behoudt zich het recht voor om producties terug te vorderen, indien een nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de producties wordt gelegd.
 • De voice-over behoudt zich het recht voor om geleverde producties vrij te publiceren, als zijnde portfoliomateriaal, tenzij de opdrachtgever dit nadrukkelijk schriftelijk verbiedt omwille van concurrentiegevoelige of interne informatie.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 • Op alle door de opdrachtnemer verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen behoudt de opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Openbaarmaking en kopiëren is slechts toegestaan met schriftelijk toestemming van de opdrachtgever.
 • Wanneer de opdrachtgever de door de voice-over geleverde producties voor een ander doel of uitzendmedium inzet dan afgesproken, is de voice-over gerechtigd om een navordering in te stellen op basis van de standaardtarieven.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voice-over wijzigingen aan te brengen in het geleverde product.
 • De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 10: Auteursrecht

 • De opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet.
 • Indien de opdrachtnemer gebruikt maakt van opnamen van muziekwerken of andere geluiden geleverd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het beschikken over de benodigde auteursrechten. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden en is verplicht tot vergoeding van de schade die voor de opdrachtnemer voortvloeit uit deze aanspraken.

Artikel 11: Geleverde productie

 • De opdrachtgever wordt geacht om na oplevering van de productie deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan de voice-over op de hoogte te stellen. Gebreken in uitspraak dienen 14 dagen na oplevering te worden gemeld, na 14 dagen vervalt het recht op reclamering.
 • Bij spraakfouten die binnen 14 dagen door de opdrachtgever worden gemeld, verzorgd de voice-over een gratis retake.
 • Het achteraf wijzigen van het script door de opdrachtgever valt niet onder gebreken in de werkzaamheden van de voice-over en deze verzorgd dan ook geen gratis retakes bij scriptwijzigingen. De voice-over behoudt zich het recht voor om de tweede opname op basis van het nieuwe script in rekening te brengen.
 • Wanneer bij een opnamesessie de eindklant of een door de eindklant aangewezen regisseur fysiek of virtueel aanwezig is, vervalt de gratis retake op basis van gebreken in de uitspraak.
 • Commercials worden gebruikelijk met een afkoop (buy-out) van één jaar geleverd (per uitzendmedium). Bij gebruik na het eerste jaar heeft de opdrachtgever hieromtrent een meldingsplicht en zal de voice-over een repeat-fee in rekening brengen van ten minste 50%, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever verzuimd te melden dat het gebruik van de productie na één jaar wordt verlengd, behoudt de voice-over zich het recht voor om de ingesproken tekst terug te vorderen en iedere publicatie te laten verwijderen. Kosten en eventuele schade die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Webvideo’s die van een gesponsord budget op een social network als bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en/of YouTube worden voorzien, vallen onder commercials waarvoor een toeslag geldt van € 200 per jaar dat de video als advertentie wordt gebruikt.
 • Aangepaste spotlengtes (cutdowns) of hergebruik van een stemopname in een nieuwe productie wordt gezien als een nieuwe spot, oftewel als een extra buy-out. Opdrachtgever heeft voor deze handeling een meldingsplicht.
 • De audio is ruw en onbewerkt, tenzij anders overeengekomen. Ruwe onbewerkte audio wil zeggen dat ademhalingen, klikjes, plopjes en dergelijke te horen kunnen zijn. Uiteraard is de audio wel vrij van versprekingen. De .wav file wordt door de voice-over via wetransfer.com verzonden.

Artikel 12: Betaling

 • De factuur wordt binnen 5 dagen na levering van de opname verzonden.
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum in de valuta waarin deze is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgever verzuimd een factuur te betalen, zijn de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht

 • Onder overmacht worden alle zaken verstaan waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor de opdrachtnemer niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
 • De opdrachtnemer heeft het recht om zich op overmacht te beroepen zowel vóór als na dat deze zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Wanneer de opdrachtnemer zich beroept op overmacht, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 • Indien de opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gemachtigd het reeds uitgevoerde deel in rekening te brengen.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

EIND